Informace k přijímacím talentovým zkouškám

Přijatí žáci jsou povinni odevzdat zápisový lístek do 19.2.2021 potvrzený ZŠ a podepsaný uchazečem a zákonným zástupcem osobně ve VOŠONSPŠO nebo poštou. Služba ve škole je pondělí-čtvrtek 8-14 hodin, v pátek 8-12 hodin. Nahlédnutí na hodnocení prací je možné ve středu 2.2.2021 10-11 hodin